Czcionka: Powieksz czcionkę Pomnijesz czcionkę   Kontrast: Normalny kontrast Zwiększony kontrast                           Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek_biura

Taryfa na ciepło  Wyciąg z TARYFY DLA CIEPŁA zatwierdzonej przez Prezesa URE Nr OLB.4210.19.2016.EBO z dnia 2 grudnia 2016 r. dla MPGK Sp. z o. o. we Włodawie

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

                Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. we Włodawie prowadzi działalność gospodarczą  w zakresie  wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • na wytwarzanie ciepła - decyzja z dnia 7 września 1998 r. Nr WCC/45/560/U/1/98/RG 
    z późniejszymi zmianami,
 • na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja z dnia 7 września 1998 r. Nr PCC/47/560/U/1/98/RG
  z późniejszymi zmianami.

Podział odbiorców na grupy taryfowe;

            Występują dwie grupy odbiorców ciepła:
A - odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,
B - odbiorcy do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje   
odbiorcze, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

  Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat
obowiązujących od dnia 01.01.2017r. 

Lp.

Ceny i stawki opłat

Jednostka
miary

A

B

Netto

Netto

1

Cena za zamówioną moc cieplną

zł / MW / rok

70 702,51

70 702,51

zł / MW / m-c

5 891,88

5 891,88

2

Cena ciepła

zł / GJ

21,57

21,57

3

Cena nośnika ciepła

zł / m3

10,36

10,36

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł / MW / rok

16 957,01

44 034,75

zł / MW / m-c

1 413,08

3 669,56

5

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł / GJ

7,54

14,31

Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza DN mm

Stawka opłaty netto [zł/m]

25

107,28

* " Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie


Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

  • ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625                   z późniejszymi zmianami),
  • rozporządzenie taryfowe -  rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423),
  • rozporządzenie o systemach ciepłowniczych - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),
  • przedsiębiorstwo ciepłownicze - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą we Włodawie - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego,
  • źródło ciepła -  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
  • sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
  • węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
  • grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
  • instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
  • zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,
  • układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczania należności z tytułu dostarczania ciepła,
  • zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla danego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  • pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  • utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  • prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
  • odbiorca - każdego, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,
  • taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

  Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło


  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą we Włodawie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

  • na wytwarzanie ciepła - decyzja z dnia 7 września 1998 r
   Nr WCC/45/560/U/1/98/RG z późniejszymi zmianami,
  • na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja z dnia 7 września 1998 r
   Nr PCC/47/560/U/1/98/RG z późniejszymi zmianami.

   

  Podział odbiorców na grupy taryfowe

   

  Występują dwie grupy odbiorców:

  • A - odbiorcy pobierający ciepło bezpośrednio z sieci ciepłowniczej,
  • B - odbiorcy, do których ciepło dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze, które stanowią własność i są eksploatowane przez przedsiębiorstwo ciepłownicze.

  Ciepło dostarczane jest na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody użytkowej.

  Zasady ustalania cen i stawek opłat

   


  Ceny i stawki opłat przedstawione w części 4 taryfy dla ciepła ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie i rozporządzeniu taryfowym.


  Warunki stosowania cen i stawek opłat

   

  Zakres świadczonych usług dla poszczególnych odbiorców
  Zakres świadczonych usług dla odbiorców określony jest w umowie sprzedaży ciepła, umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej.
  Standardy jakościowe obsługi odbiorców

  • Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat ustalono dla standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w Rozdziale 6 rozporządzenia o systemach ciepłowniczych.
  • W przypadkach:
   • niedotrzymania przez strony warunków w/w umów,
   • uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
   • udzielania bonifikat,
   • nielegalnego poboru ciepła,

  stosuje się postanowienia określone w Rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
  Opłaty za nielegalny pobór ciepła nalicza się z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących podatku od towarów i usług VAT.


  Zasady wprowadzania cen i stawek opłat

   

   • Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
   • Odbiorcy będą zawiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed ich zastosowaniem.


Biuletyn Informacji Publicznej MPGK Włodawaum

 


OgłoszeniaPlatforma ZakupowaPrzetargiFormularze i wnioski Cenniki i taryfyKontakt BIP

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WiN 22
NIP: 565-000-01-19, REGON: 110042418;
nr rach. bankowego:
Bank Pekao SA 19 1240 5497 1111 0010 5305 2156
KRS 0000050215 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wynosi: 16 328 700,00 zł
BDO: 000001517